2019-05-02 Kvietimas teikti vietos projektus Nr.4

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

 

Remiamos veiklos: Parama pagal šią veiklos sritį skiriama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Skatinama fizinių ir juridinių asmenų bei ūkininkų ekonominė veikla kaimo vietovėse, apimanti įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, atsinaujinančių išteklių panaudojimą energijos gamybai.

 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 1. Kaimo gyventojas – fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo momentu nuolatinę gyvenamąją yra deklaravęs VVG teritorijoje.

 

2. Ūkininkas, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus ir veikiantis VVG teritorijoje.

 

3. VVG teritorijoje registruotas ir veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

 

Priemonei skiriama VPS paramos lėšų suma 181 671.00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų);

 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

 

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

 

· iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;

 

· iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus

 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

 

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.4

 

Parama pagal šią veiklos sritį skiriama ne žemės ūkio veiklai pradėti. Skatinama fizinių ir juridinių asmenų ekonominė veikla kaimo vietovėse, apimanti įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą.

 

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, taip pat Verslo plane (FSA 2 priedas), pateikti informaciją apie planuojamo vietos projekto tikslus, uždavinius, planuojamas veiklas, kurių pagrindu būtų galima įvertinti, kaip vietos projektas atitinka VPS, VPS priemonės veiklos srities tikslus, remiamas veiklas.

 

1) Kaimo gyventojas – fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo momentu nuolatinę gyvenamąją vietą yra deklaravęs VVG teritorijoje.

 

2) VVG teritorijoje naujai įregistruotas, tačiau veiklos dar nevykdantis privatus juridinis asmuo atitinkantis mažai ar labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

 

3) Ūkininkas, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus ir registruotas VVG teritorijoje.

 

Pareiškėjai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus, pareiškėjui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus (jeigu specialieji ir papildomi reikalavimai nustatyti) tinkamumo reikalavimus

 

Priemonei skiriama VPS paramos lėšų suma 250 000,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų);

 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

 

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

 

· iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;

 

· iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus

 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 431 671,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.anyksciuvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu K.Ladigos g. 1, 204-205 kab., Anykščiai.

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. gegužės 2 d. 8.00 val. iki 2019 m. birželio 13 d. 16.00 val.

 

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai pateikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Anykščių rajono vietos veiklos grupei adresu K.Ladigos g. 1, 204-205 kab., Anykščiai.

 

Per vieną konkrečios VPS priemonės veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Anykščių rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu, K.Ladigos g. 1, 204-205 kab., Anykščiai, taip pat telefonais 8 614 88577, Strategijos administravimo vadovas Jurijus Nikitinas ir administratorė Ilona Jurevičienė 8 (381) 58051.

 

Kvietimo dokumentai:                                    

Verslo pradžiai:                                                                                      Verslo plėtrai:

 

Finansavimo sąlygų aprašas verslo pradžiai                                         Finansavimo sąlygų aprašas verslo plėtrai

 1 priedas paraiška                                                                                    1 priedas paraiška

 

2 priedas verslo planas                                                                            2 priedas verslo planas

 

3 priedas SVV deklaracija                                                                        3 priedas SVV deklaracija

 

4 priedas Vienos įmones deklaracija                                                     4 priedas Vienos įmonės deklaracija